Kallelse till årsmöte och föredrag

Kallelse till årsmöte för Stockholms 606-klubb verksamhetsåret 2009-2010

Tid: Tisdagen  den 16 november 2010 kl 18.30.

Plats: North Sails Lidingö (Ängshyddevägen 1)

Dags för det årliga årsmötet där du har chansen att göra din röst hörd,  påverka klubbens  inriktning, etc.

För att få lite extra krydda kommer Björn Österberg att inleda kvällen med att tala kring temat:

”Hur kommer det sig att vissa oftast kan segla upp sig trots en dålig start…och andra inte alls!”

Program:

18.30-19.15   Föredrag med Björn Österberg

19.15-19.30   Fika

19.30-            Årsmöte

Mötesunderlag i form av verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med förslag på budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida (www.s606k.se) senast 7 dagar innan årsmötet.

Förslag från medlem (motion) för att kunna behandlas på årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet – deadline 2010-10-19

Välkomna!

/Styrelsen

Bilaga 1

Preliminär föredragningslista

  1. Mötets öppnas
  2. Val av ordförande för mötet.
  3. Val av sekreterare för mötet.
  4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
  5. Fastställande av röstlängd för mötet.
  6. Fråga om mötets behöriga utlysande
  7. Fastställande av dagordning
  8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

10.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets- /räkenskapsåret.

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

12.  Val av

a)      föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c)      en revisor jämte suppleant för en tid av ett  år;

d)      en eller flera ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning.

13.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

a)      Fastställande av medlemsavgifter.

14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.  Övriga frågor

16.  Mötet avslutas

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>