Kallelse årsmöte

Kallelse till årsmöte för Stockholms 606-klubb verksamhetsåret 2011-2012
Tisdagen den 13 november 2012 kl 18.30
Plats: North Sails Lidingö (Ängshyddevägen 1)

Viktiga frågor som kommer att behandlas:

  • Stadgeändringar
  • Policybeslut

Dags för årsmötet där du får träffa seglarkompisar, göra din röst hörd och påverka klubbens inriktning.

Mötesunderlag i form av verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, preliminär verksamhetsplan för 2013 (inkl budget), styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida (www.s606k.se) senast 7 dagar innan årsmötet.

Vi ber alla uppmärksamma att årsmötet kommer behandla stadgeändringar samt policyfråga kopplad till klubbens tillgängliga landplatser och möjligheten att aktivt kunna delta i klubbens aktiviteter (den senare är av väsentlig betydelse för klubbens medlemmar)

Välkomna!

/Styrelsen


Preliminär föredragningslista

1. Mötets öppnas

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd för mötet.

6. Fråga om mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av dagordning

8. Stadgeändringar

 a) Val till styrelsen

 b) Införande av hedersmedlemskap

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

10. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

11. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

13. Val av

 a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

 b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år (OBS! Tidsaspekten beroende på utfall punkt 8a);

 c) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år;

 d) en eller flera ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning.

14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 a) Träningsupplägg, upplägg tisdagscupen, riksregattan

 b) Fastställande av budget och medlemsavgifter.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 a) Policy ”Vem får vara med och segla, hantering av landplatser, etc.”

      i. Styrelsens förslag

      ii. Landplatsgruppens förslag

 b) Beslut hedersmedlemsskap

16. Information

 a) Nya betalningsrutiner

 b) Krangruppen

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>